Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

YOGA AAN DE IJSSEL

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle lessen die plaats vinden binnen YOGA AAN DE IJSSEL. Opleidingen en cursussen.

De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier correct ingevuld (incl. handtekening van de deelnemer en datum) en samen met een geldige indentiteitsbewijs bij Yoga aan de IJssel ingeleverd is. De datum is tegelijkertijd datum van inschrijving. De administratie stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving naar de cursist. Als er geen e-mail bekend staat bij ons, kan deze bevestiging ook per post opgestuurd worden.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga aan de IJssel zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan. Yoga aan de IJssel behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname. De deelnemer dient de huisregels van de leslocaties te kennen en na te leven. Deze hangen ook op prikboarden in de leslokaties. De deelnemer houdt zich aan de door Yoga aan de ijssel gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Yoga aan de IJssel vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. YogaaandeIJssel is nooit aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen.

De lessen zijn gebaseerd op 44 weken per jaar, 11 betalende maanden. De maand augustus wordt niet als lesmaand gerekend, tenzij in deze maand les gegeven wordt. Op officiële feestdagen wordt, tenzij anders afgesproken met de leerkracht, geen les gegeven. YogaaandeIJssel werkt niet met automatisch incasso. Betaling kan via het storten per bank/giro van lesgelden. De eerste Yogales is een proefles en betaal je € 5,00 en is niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijfformulier en de betalingsvoorwaarden worden in aanwezigheid van de docent voor of na de les ingevuld. Het inschrijfformulier is voor ons, de betalingsvoorwaarden worden door de cursist meegenomen voor eigen administratie. De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging . De ingangsdatum van de opzegging dient als datum van opzegging. Deze datum bepaalt de aanvang van de opzegtermijn van

1 maand. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. De lesgelden kunnen door YogaaandeIJssel worden aangepast, dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurd meestal in de maand januari. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/ zij ingeschreven staat. Tussen de Yoga lessen kan gewisseld worden in dezelfde week, zelfs per locatie. Alle lessen staan in het lesrooster op onze website. Een opschuiven of opsparen van lessen is niet mogelijk, tenzij bij uitzonderingen altijd vooraf in overleg met YogaaandeIJssel.

01-01-2013

Wanneer er ingeschreven word voor de workshops dienen de betalingen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshops binnen te zijn.

rekeningnummer NL92KNAB0282362630 tnv YOURBODYCOACH

U kunt tot 14 dagen voor de geplande workshops kosteloos annuleren. Word er na de verstreken periode van 14 dagen geannuleerd dan brengt yoga aan de IJssel 50% van het betalende bedrag in rekening.tenzij anders overeengekomen , dit word dan schriftelijk bevestigd.Bij annulering dient de huurder dit minimaal 2 weken tevoren aan ons kenbaar te maken. Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de geplande workshops brengen wij 50% van de kosten in rekening. Bij annulering in de laatste week voorafgaand aan de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.Yoga aan de Ijssel is ten alle tijden bevoegd om een andere instructeur of een andere datum en of andere locatie in te plannen dit geld zowel voor de lessen als voor de workshops.